Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
04 septembre 2018

Omeo sakafo ny mahantra

"Hotahina izay manana fijery mangoraka, satria mizara ny haniny amin'ny mahantra izy."
- (Ohabolana 22. 9, DIEM)
"Anaro ireo mpanankarena mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, mba halala-tanana ary mba ho vonona hifampizara amin'ny hafa;"
- (1 Timoty 6. 18, DIEM)
"(...) Sokafy tsara amin'ny mpiray firenena aminareo ny tananareo, dia amin'ny ory sy mahantra eo amin'ny taninareo."
- (Deoteronomy 15. 11, DIEM)
(Photo: Joyce Meyer Ministries, 2015)