Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
24 août 2018

Ny loza izay ho valin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra

Samy milaza azy fa mivavaka daholo ny ankamaroan'ny olona eto. Izao anefa no fantaro: Andriamanitra tsy mila anao manao sorona biby alatsa-dra intsony. Ny devoly sy ny forongony no mila ra latsaka atao sorona. Ary ny tena loza de ny filoham-pirenena eto mihitsy no mankasitraka izao fomba izao.

"(...) isan’ny mpandala ny kolontsaina sy fomba malagasy ny filoha Rajaonarimampianina ary mamporisika ny vahoaka amin’ny fandalana ny maha Malagasy, - izay fototry ny vina fisandratana tian’ny filoham-pirenena hapetraka eto Madagasikara. (...)"
(Source: Présidence de la République de Madagascar)

Raha mitahy araka ny filazanareo azy ny razana, de ny Malagasy eto no tokony manankarena indrindra amin'izao. I Madagasikara anefa no gisitra sy farany eran-tany amin'izao. Mba misy olon-kendry anankiray ve mba afaka hahatakatra izao?
Mihatra ara-bakiteny eto ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ny loza izay ho valin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra. (Jereo Deoteronomy 28)

Sokafy ny Baiboly, de jereo ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Deoteronomy 28; de ampitahao amin'ny zavatra misy eto. Jereo fa tanteraka ara-bakiteny eto daholo ny ozona voasoratra ao @ Deoteronomy 28.
Santionany amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Baiboly izao asehoko anao izao. -
"Fantaro tsara izao: tsy hanana anjara lova amin'ny Fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga na ny maloto fitondrantena na ny mpanompo sampy (...)"
- (Efesianina 5.5)

"Raha tsy ekenareo kosa ny TOMPO Andriamanitrareo ka tsy imasoanareo hotanterahina ny didy aman-dalanany rehetra (...), dia ho tonga sy hianjady aminareo ireto ozona rehetra ireto (...)"
- (Deoteronomy 28. 15)

"Ho voaozona ianareo na ny ao an-tanan-dehibe na ny any ambanivohitra.
"Tsy hisy voankazo ny haronareo ary tsy hisy lafarinina ny vata fitahirizan-tsakafonareo.
"Tsy ho maro anaka ianareo; tsy hiavosa ny vokatry ny taninareo, ary tsy ho maro taranaka ny omby sy ondry aman'osinareo.
"Ho voaozona ianareo na miditra na mivoaka ny tranonareo. "
- (Deoteronomy 28. 16 -19)

" Ho mafy toy ny varahina ny lanitra eo ambony lohanareo, ary ho mafy toy ny vy ny tany eo ambany tongotrareo.
"Toy izay ranonorana, dia vovoka sy fasika no halefan'ny TOMPO ho amin'ny taninareo; avy eny amin'ny habakabaka no hilatsahan'izany vovoka sy fasika izany aminareo, mandra-paharinganareo. "
- (Deoteronomy 28. 23; 24)

"Ny vokatry ny taninareo sy izay rehetra efa nisasaranareo dia hohanin'ny firenena izay tsy fantatrareo; (...)"
"Voan-javatra betsaka no hoentinareo hafafy any an-tsaha, fa kely kosa no vokatra hangoninareo, satria ho lanin'ny valala ireny. "
- (Deoteronomy 28. 33; 38)

" Ny vahiny eo aminareo no hisandratra ho ambony dia ambony noho ianareo, fa ianareo kosa ho ambany dia ambany.
"Ireo no hampisambo-bola anareo fa tsy ianareo intsony no hampisambotra azy. Ireo no ho lohalaharana fa ianareo ho farany. "
- (Deoteronomy 28. 43; 44)
"Ho famantarana sy fampitandremana hatrany hatrany ireny ho anareo sy ho an'ny taranakareo. "
- (Deoteronomy 28. 46)

(Photo: Présidence de la République de Madagascar)