Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
17 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Tompo ô!
Amin'zao fotoana izao, eny, Tompo, fantatrao.
Ary tsy miafina Aminao, ny fididianana ho atao.
Sy ireo kandida maro, te ho filoha atsy ho atsy.
Ny ankamaroany Tompo, fantatrao fa olon-dratsy.

Tompo ô!
Ny Gasy mpifidy, mba tolory fahendrena.
Hahay hifidy, izay ho filoham-pirenena.
Mianta Aminao, mba omeo saina mahay manavaka.
Ny olona afaka anavotra sy ny andatsaka andavaka.

Tompo ô!
Filoha matahotra Anao, no mba hitarika anay.
Filoha mitsinjo ny hafa, izay kinga sy mahay.
Filoha mankasitraka ny marina sy mandalà fihavanana.
Ka hanavotra ny namana sy hanampy izay tsy manana.

Tompo ô!
Ireo mpitondra nifandimby, izay nandroba ity Nosy.
Mba kasio re ny fony ho toin'ny an-dRazakaiosy.
Hanonitra avo efatra heny, izay nataony ampi-mamba.
Sy izay nangalariny, fony izy mbola jamba.

Tompo ô!
Ny vina, ny paik'ady, hampandrosoam-pirenena.
Ho ankinina Aminao, ho tanterahana am-pahendrena.
Ny sakan-tsakana ho resy, ny fikasana ho tanteraka.
Hiadananay izay velona sy ny zanaka ho hateraka.

Tompo ô!
Mamelà ny helokay sy ireo fahadisoana maro.
Ka ny Nosinay ry Tompo, Ianao no ho Mpiaro.
Tompo ô, mba faniriana, ho an'ny Gasy an-tapitr'isa.
Raha miala eto an-tany mba ahazo Paradisa.

Tompo ô !
Ireo voalaza ireo, ho anay sy ny ho taranakay.
Nefa aoka ny ho tanteraka, dia ny sitrakao ry RAY...
Safidiarison A. T. (01/08/2018, Ankadiefajoro)
– ... mivavaka ...mivavaha.
(Photo: Andry Rajoelina - 2018)