Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo

Antso avo atao ho an'ny mpitondra ambony eto

Iza no tena nanapotika ny firenena sahala amin'izao e? Miasa ve ny mpitondra fanjakana eto amin'izao? Mba tongava saina amin'izay rey ry mpitondra malala isany o! Miova ianao dieny mbola misy fotoana hibebahana e! Samy mbola hotsarain'Andriamanitra daholo isika rehetra eto. Samy mbola hampamoahin'Andriamanitra avy isika amin'izay ataontsika eto. Tamin'ny andron'ingahy Ratsikara sy ny revolisiona sosialista no tena nahapotika ny firenena. Ary hatramin'izao moa de mbola tsy tafarina foana ny toekaren'ny firenena eto. I Madagasikara amin'izao no isan'ny firenena gisitra sy mahantra indrindra eran-tany. Samy sahirana manao ny tranony daholo fotsiny ny ankamaroan'ny olona eto. Tsy misy miraharaha ny firenena iombonana. 70% ny trano eto Antananarivo de trano tsizarizary na bidonville. (Source: ONU Habitat) 13% amin'ny mponina eto no manana jiro isan-trano eran'i Madagasikara. 2% amin'ny mponina eto Madagasikara no manana internety. Na mpitondra ambony eto ianao, na gagilahy mpanao politika eto ianao, na koa olon-tsotra ianao, na iza ianao na iza de mbola hotsarain'Andriamanitra amin'izay ataontsika isika. Dieny mbola velona rey olona de miova, de mibebaha amin'ny ratsy vita.
"Tendry ho an'ny olona tokoa ny ho faty indray mandeha, ary avy eo dia hotsarain'Andriamanitra izy;" - (Hebreo 9.27)
"Iza no mahalala? Angamba hiova fanapahan-kevitra ihany Andriamanitra ka hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy hahafaty antsika." - (Jona 3.9)
"(...) Ialao ny toe-dratsy, ilaozy ny sampinareo sy ny fomba rehetra maharikoriko fanaonareo." - (Ezekiela 14. 6)
"Nefa mba jereo ange ity tanindrazanareo: tafalatsaka lalina anaty henatra, tototry ny fahafaham-baraka. Indro izy nanjary farany amin'ny firenena, lasa taniefitra sy tany hay ary tanety ngazana." - (Jeremia 50. 12)
(Photo: Tahina Ramakavelo, 2018)